Bundesrecht - tagaktuell dokumentiert - effizient recherchiert
Vorschriftensuche
 

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO k.a.Abk.)

V. v. 01.08.1959 BGBl. I S. 565; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 19.02.2016 BGBl. I S. 254
Geltung ab 01.01.1964; FNA: 303-8 Notare, Rechtsanwälte, Rechtsberater; Beurkundung
33 frühere Fassungen | wird in 110 Vorschriften zitiert